İngilizce Rakamlar ( İngilizce Sayılar )

0 zero

null
sıfır
1 one bir
2 two iki
3 three üç
4 four dört
5 five beş
6 six altı
7 seven yedi
8 eight sekiz
9 nine dokuz
10 ten on
11 eleven onbir
12 twelve oniki
13 thirteen onüç
14 fourteen ondört
15 fifteen onbeş
16 sixteen onaltı
17 seventeen onyedi
18 eighteen onsekiz
19 nineteen ondokuz
20 twenty yirmi
21 twenty one yirmibir
22 twenty two yirmiiki
23 twenty three yirmiüç
24 twenty four yirmidört
25 twenty five yirmibeş
26 twenty six yirmialtı
27 twenty seven yirmiyedi
28 twenty eight yirmisekiz
29 twenty nine yirmidokuz
30 thirty otuz
31 thirty one otuzbir
32 thirty two otuziki
33 thirty three otuzüç
34 thirty four otuzdört
35 thirty five otuzbeş
36 thirty six otuzaltı
37 thirty seven otuzyedi
38 thirty eight otuzsekiz
39 thirty nine otuzdokuz
40 forty kırk
41 forty one kırkbir
42 forty two kırkiki
43 forty three kırküç
44 forty four kırkdört
45 forty five kırkbeş
46 forty six kırkaltı
47 forty seven kırkyedi
48 forty eight kırksekiz
49 forty nine kırkdokuz
50 fifty elli
51 fifty one ellibir
52 fifty two elliiki
53 fifty three elliüç
54 fifty four ellidört
55 fifty five ellibeş
56 fifty six ellialtı
57 fifty seven elliyedi
58 fifty eight ellisekiz
59 fifty nine ellidokuz
60 sixty altmış
61 sixty one altmışbir
62 sixty two altmışiki
63 sixty three altmışüç
64 sixty four altmışdört
65 sixty five altmışbeş
66 sixty six altmışaltı
67 sixty seven altmışyedi
68 sixty eight altmışsekiz
69 sixty nine altmışdokuz
70 seventy yetmiş
71 seventy one yetmişbir
72 seventy two yetmiişiki
73 seventy three yetmişüç
74 seventy four yetmişdört
75 seventy five yetmişbeş
76 seventy six yetmişaltı
77 seventy seven yetmişyedi
78 seventy eight yetmişsekiz
79 seventy nine yetmişdokuz
80 eighty seksen
81 eighty one seksenbir
82 eighty two sekseniki
83 eighty three seksenüç
84 eighty four seksendört
85 eighty five seksenbeş
86 eighty six seksenaltı
87 eighty seven seksenyedi
88 eighty eight seksensekiz
89 eighty nine seksendokuz
90 ninety doksan
91 ninety one doksanbir
92 ninety two doksaniki
93 ninety three doksanüç
94 ninety four doksandört
95 ninety five doksanbeş
96 ninety six doksanaltı
97 ninety seven doksanyedi
98 ninety eight doksansekiz
99 ninety nine doksandokuz
100 one hundred yüz
101 one hundred and one yüzbir
102 one hundred and two yüziki
445 four hundred and forty five dötyüzkırkbeş
1000 One Thousand bin
10,000 Ten Thousand onbin
100,000 One Hundred Thousand Yüzbin
1,000,000 One Million Bir Milyon
1,000,000,000 One Billion Bir Milyar
1,000,000,000,000 one trillion Bir Trilyon

1 yorum: